Mina Danışmanlık
Mina Danışmanlık ve Çevre Teknolojileri

Çevre Teknolojileri

ÇED Nedir?
Çevresel Etki Değerlendirmesi, belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatiflerin ÇED çalışması kapsamında incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir. Halkın katılım süreci sayesinde, ilgili taraflar, proje sahibi ve kamu kurum kuruluşları arasında güven duygusu oluşturur ve katılımcı tabiatı sayesinde de ÇED süreci, o ülkenin genel demokratik sürecine katkıda bulunur.

Hangi işletmeler ÇED- proje Tanıtım Dosyası Hazırlar?
Hangi tesisler veya işletmeler ÇED Raporu Hazırlamalıdır?

16 Aralık 2003 ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler ÇED Raporu hazırlamakla yükümlüdürler.

Hangi tesisler veya işletmeler Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamalıdır?

16 Aralık 2003 ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Proje Tanıtım Dosyası Genel Formatı
16 Aralık 2003 ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterleri açıklanmıştır.

ÇED Yönetmeliği Ek IV:

PROJE TANITIM DOSYASININ HAZIRLANMASINDA ESAS ALINACAK SEÇME ELEME KRİTERLERİ
Başlık Sayfası:
Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
Projenin adı:
Proje için seçilen yerin adı, mevkii:
Projenin tanımı ve amacı:
Dosyayı hazırlayan çalışma grubunun/kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
Dosyanın hazırlanış tarihi:

1.Projenin özellikleri
Projenin özelliklerinde aşağıda verilen hususlar göz önüne alınmalıdır
a) Projenin iş akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak personel sayısı,
b) Doğal kaynakların kullanımı ( arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.)
c) Atık üretimi miktarı( katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal fiziksel ve biyolojik özellikleri
d) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski
e) Projenin olası çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler.

2. Projenin yeri
Projeden etkilenmesi muhtemel alanın hassasiyeti değerlendirilirken aşağıda verilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi( tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi vb.)
b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar,kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler

3. Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri)
Sonuçlar
Burada yapılan tüm açıklamaların özeti ile projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve alternatiflerin karşılaştırıldığı genel değerlendirmesi yapılacaktır.

EKLER:
Proje için belirlenen yerin varsa ; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri,
Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; yerleşim alanlarının, ulaşım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve yönetmeliğin Ek:V listesinde yer alan Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde bulunması halinde) yerlerine ilişkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli halihazır harita (varsa çevre düzeni planı, yoksa topografik harita) üzerine işlenerek kısaca açıklanması, Proje alanının ölçekli jeoloji haritası bu harita üzerinde yer altı ve yerüstü sularının gösterimi ve alanın depremsellik durumunun açıklanması.

Notlar ve Kaynaklar:
Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı
Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve dosyadan sorumlu olduğunu belirten imzası.
Seçme eleme kriterlerine göre, projenin türü ve yeri dikkate alınarak proje ile ilgili farklı meslek dallarından ve en az üç kişiden oluşan çalışma grubunca hazırlanmalıdır.